Kategoriler
Pardus

Pardus; PiSi ve diğer teknolojilerine küçük bir not

Pardus çok şeye sahipti!
Pardus çok şeye sahipti!

Bu güzel cumartesi sabahı yapacak o kadar işim varken, dün sağlam kapattığım bilgisayarımın bir kez daha sorunlu şekilde başlamasıyla, Pardus’u ve tüm getirdiği güzel teknolojilerinin kıymetini bir kez daha bildim.

Hoş sadece bugün değil, ayda en az 3-4 sefer yaşadığım sorunlar zaten hep bu ahımı dilimde tutuyor.

Çok fazla bilgisayarı kurcalamayan, ihtiyaçları basit olan bir kullanıcı için sorun yaşamak ve insani çözümleri uygulamak eskiden hiç zor değildi…

Komik olan ne biliyor musunuz, sabit diskimde birkaç Linux dağıtımı olmasına rağmen şu an tek doğru düzgün çalışanı Pardus 2009.2…

Pardus’un getirdiği teknolojilere “Ne gerek vardı, bunlar zaten var” diyenlerin Pardus kullanmadığınan bir kez daha emin oldum. PiSi ve onun yapılandırması sistem ile ne güzel ahenk içerisindeymiş, elinde ÇoMaR’ın Tasma’sı ile Kaptan YALI’dan demir alıp ne güzel yol alıyormuş özgür yazılım sularında…

Yahu, bu kadar basit, güzel ve en önemlisi sağlam bir yapı var iken, açılış ve kapanışta kendi kendisini bozan bir yapının tercih edilmesi ne kadar yanlış bir karar…

Bu sabah sebebinin ben olmadığım saçma sorunları çözmeye çalışırken çok yoruldum ve sıkıldım. Bir türlü anlayamadığım *.deb paketlerinin ve sisteminin ne kadar karmaşık, çürük ve güvenilmez olduğunu bir kez daha gördüm.

Pardus teknolojilerinin TÜBİTAK tarafından çöpe atılması çok yanlış bir karar, bunu bir kez daha tekrar etmiş olayım.

Elbette *deb ve bu paket sistemine bağlı dağıtımlar tatminkar ve ilerlemeye devam ediyor. Milyonlarca insan tarafından kullanılıyor… Fakat daha iyisi elimizdeyken neden kötüsünü tercih ederiz ki? Kim Mercedes’den inip Ford’a binmeyi tercih eder ki?

TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, ismi ile beklenen vazife, yeni teknolojiler üzerine çalışma yapması, eski teknolojileri alıp kullanmak için bu kuruma bence ihtiyaç yok. Önceki yazılarımda[1] [2] [3] [4] da belirttiğim üzere, bunu başka kurumlar yapabilir.

Şimdi çıkıp bir harici sabit disk alacağım… Sonrasında da belgelerimi yedekleyip bir kez daha yeniden kurulum yapacağım…

Buradan, Pardus’a sahip çıkıp bir şekilde devam ettirmeye çalışan Pardus-Anka ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Umarım iyi yol alabilirler.

Bknz:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pardus_(i%C5%9Fletim_sistemi)#Pardus_projeleri –
http://www.pardus.org.tr/anahtarpardus.html (!)

1- https://blog.bluzz.net/debian-pardus-seckisi-2012-3rc1-diye-bir-sey-gordum/
2- https://blog.bluzz.net/pardus-isbirligi-cagri-toplantisi-uzerine/
3- https://blog.bluzz.net/pardus-danisma-kurulu-ve-pardusun-sonu/
4- https://blog.bluzz.net/pardusun-yeni-yol-haritasi-ve-gelecek-donem/

3

“Pardus; PiSi ve diğer teknolojilerine küçük bir not” için 13 yanıt

Bir?eylerin senin için yolunda gitmedi?i aç?k ama ‘deb paketlerinin ve sistemin ne kadar karma??k, çürük ve güvenilmez oldu?unu’ ifadesi çok tart??ma götürür. Bence 20 y?ll?k, 1000’den fazla geli?tiricisi olan bir da??t?m? böyle kötülerken çok ciddi dayanaklara ihtiyaç var. Bir ?ey senin istedi?in gibi gitmemi? olabilir, hatal? çal??abilir ama Pardus’ta yok muydu böyle ?eyler? Pisi’nin hatalar? yok muydu? Her hata gördü?ümüzde, kendi ba??m?za içinden ç?kamad???m?zda da??t?ma karma??k, çürük ve güvenilmez demememiz laz?m.

Ben de TÜB?TAK’?n arge yapmas?n?n do?ru oldu?unu, seçti?i yolun do?rusu olmad???n? dü?ünüyorum. Burada kar?? ç?kt???m?z ?eyler benzer olmas?na ra?men TÜB?TAK’?n hatal? politikalar?n?n Debian’? ba?lamad??? kesin olmal?. Debian özgür yaz?l?m hareketinin en büyük gemisi. Her mimaride çal???yor, en geni? ve kararl? paket deposuna sahip bir da??t?m. Hepimizin mal? o da. Sanki dünyada Pardus’tan ba?ka düzgün çal??an Linux da??t?m? yokmu? gibi davranmak, art?k o da kalmad???ndan, insanlar? Linux’tan uzakla?t?rmak demek olur. Hem ondan önce ne yap?yorduk?

Raspberry pi’den süper bilgisayarlara kadar her?eye kurulum yapabilen debian kurulum arac?yla YALI’y? kar??la?t?rmak kesinlikle adil olmam??. TASMA diye bir?ey de kalmayal? y?llar oluyor. ÇOMAR’?n son kullan?c?n?n fark?nda oldu?u hangi özelli?ini kullan?yordun merak ediyorum do?rusu.

Laf? daha fazla uzatmadan diyece?im ?udur: Debian insanl???n bir büyük miras?d?r. Bizim kendi teknolojilerimizi geli?tirmekten vazgeçmemiz konusunda hiç etkisi yoktur. Özgür yaz?l?mlara birer has?m seçeceksek bu has?mlar di?er özgür yaz?l?mlar de?il sahipli yaz?l?mlar olmal?d?r.

Sevgiler, hürmetler

Deb paket sistemi ile ilgili söylediklerim biraz fazla olmu?. Ama kendi sorunum için, güven duymuyorum. Elbette di?er da??t?mlarda ve farkl? paket sistemlerinde de benzer sorunlar? ya?ayabiliriz. Bu tamamen ?ans ve ?anss?zl?k da olabilir. Ama ben bir kez olsun sa?lam kapatt???m Pardus’un aç?lmad???na ?ahit olmad?m. Bu sebeple tekrar tekrar ya?ad???m sorunlar?n verdi?i sinir ile fevri yazm???m.

*deb konusuna gelirsek, burada bir yanl?? anlat?m?m var san?yorum. Yaz?y? tekrar okuyunca, pisi’yi deb’e tercihimi ifade etmek yerine, deb’i karalam???m. “*.deb paketlerinin ve sistemin ne kadar karma??k, çürük ve güvenilmez oldu?unu bir kez daha gördüm.” k?sm?n? silsem iyidir.

Yaz?n?n geri kalan k?sm?nda ise, Pardusu geride b?rakman?n yanl?? bir karar oldu?unu söylerken, bu *deb’den Debian’a devam eden bir sata?ma olarak ba?lanm??. Oysa ben Pardus’tan yana tercihimi daha iyi diye belirtmenin yan?na di?erine kötü demi?im. Oysa sadece daha iyi demek istemi?tim.

Pardus araçlar? ile ilgili ise, k?yaslama yopmad?m sadece iyiydi ho?tu demek için ayn? cümlede kullanmaya çal??t?m.

Yaln?z bir nokta var, *deb sistemine verilen eme?in 100’de biri PiSi’ye verilseydi, daha farkl? bir senayo olurdu. Ayn? ?ey at?l kalm?? di?er Pardus teknolojileri için de geçerli bence. K?sa sürede yo?un bir geli?tirme ve sonras?nda at?l b?rak?lan teknolojileri verilen eme?in kilosuna göre ölçersek, daha iyi bir k?yaslama yap?labilir. Rapsberry Pi do?u?tan Debian kurulabilir de?ildi, bunu mümkün k?lmak için verilen çaba ile YALI da bunu ba?aramaz m?yd??

Debian’?n elbette bir suçu yok, Pardus’un tarihe gömülmesine sebep oldu demedi?ini san?yorum. Ke?ke daha iyi oldu?u için tercih edilseydi oras? ba?ka konu. Debian sayg? duyulmay? sonuna kadar hak eden bir özgür yaz?l?m projesi. Pardus’a böyle bir zarar verdi?i için hedef tahtas?na koymak do?ru de?il tabi ki.

Bu yaz? yanl?? olmu?, bu sebeple gezegenden kald?rd?m, e sizin de vaktinizi alm???m, silmek de olmaz, düzeltmenin de çok manas? yok.

Prematüre oldu?undan üzerini çizece?im, fakat hiç kazan?m? olmad? demeyeyim. Bir ?eyler ö?rendim.

Esas hürmetler benden size hocam,

Tam bir?eyler yazacakt?m ki Necdet Hoca’n?n yaz?s?n? okuyup alt?na imza atman?n yeterli olaca??n? gördüm.
San?r?m hatalar sizi can?n?zdan bezdirmi? o k?zg?nl?kla alm??s?n?z klavyeyi elinize : )

Merhabalar;

Pardus’u gerçekten ar?yoruz. Gnome 3’teki de?i?iklikleri ve Unity Masaüstünü görünce Pardus’un KDE’de ne kadar hakl? oldu?u bir kez daha ortaya ç?kt?.

Pisi’nin kaybolmas? gerçekten yaz?k olacakt?, neyse ki özgür yaz?l?m do?as? gere?i kazan?mlar?n? kolay kolay kaybetmiyor. Art?k Distrowatch’da ilk 10’da birçok KDE’li da??t?m var. Ek olarak son 1 aya bakt???m?zda SolusOS, yani Pisi kullananan bir da??t?m ilk 10’a girdi.

Pardus KDE tümle?iminin ilk 10’daki birçok da??t?mdan daha iyi oldu?unu dü?ünüyorum. Anka’n?n ç?kt???nda bir topluluk da??t?m? olarak kendine sayg?n bir yer bulaca??n? dü?ünüyorum.

Umar?m yak?n zamanda dilimizden anlayan, Web Browser de?il, A? Taray?c?ya sahip, Türkçe hata bildirimi yapabilece?imiz ve kurulumdan ba?layarak Türkçe ve Zemberek 3 ile dünyan?n en h?zl? Türkçe dil denetimini yapan bir da??t?ma kavu?uruz.

Sayg?lar?mla.

SolusOS henüz PiSi kullanm?yor, kullan?labilir sürümleri *.deb paket sistemini kullan?yor. Yeni sürümlerini PiSi kullanacak ?ekilde tasarl?yorlar bildi?im kadar?yla.

Her iki paket sistemini de kullanm??, ?u an ise ana sistem olarak BSD kurmu? birisi olarak san?r?m tarafs?z say?labilecek bir yorum yapabilirim. Asl?nda hiç yorum yapmayay?m da bildiklerimi belirteyim. 🙂
Öncelikle, Pardus ile bir i?im kalmad? art?k. Ama P?S?’ye hayran?m. Debian paketçisi olmak ne kadar kolayd?r, hiç bir fikrim yok. Ama *.deb paketi haz?rlaman?n biraz kar???k oldu?unu -en az?ndan *.rpm’den zor oldu?unu- Mint ve Ubuntu forumlar?nda pek çok kere okudum. B?rakt???m zamanlarda bir Pisi paketçisi olmak çok kolayd? (muhtemelen hâlâ öyledir). XML dosyas?n? herhangi bir sisteme çevirmek çok kolayd?r. Bir kaç komut de?i?tirerek pakete yama uygulamak mümkün. Python’un destekledi?i tüm komutlar actions.py’ye eklenebilir ve özelle?tirilebilir. Keza ikili paket dosyas? boyutlar? da öyle. Mesela UT Pisi paketi 690MB iken, ayn? sürüm Debian paketi 1070MB idi. P?S?’nin Delta paketleri ise ayr? güzellik zaten.

Gelelim Debian paketlerine. Ana sistemim BSD ama, onun yan?nda Linux Mint 14 Cinnamon yüklü (malum Steam ve Desura 🙂 ). Da??t?m gerçekten de “özgürlü?ün zarafeti” slogan?n?n hakk?n? veriyor. Kernel 3.8.rc7 ve nVidia 313.18 sürücülerini yükledim *.deb paketlerinden. Kimini sitelerinden indirip GetDeb ile kurdum. Kimini Ubuntu LaunchPad’den indirdim. Mint’in varsay?lan gelen depolar? d???ndan pek çok sistem paketi güncellemesi yapt?m. ?imdiye kadar kar??la?t???m tek sorun, Steam Big Picture modunda text alanlar?nda klavyenin çal??mamas? oldu. O da kararl? sürümle düzeldi. 🙂

Pardus için son sözler hep söylendi?i için pek üzerinde durmak istemiyorum, k?saca DOÄžRU bir i?ti.

2013 Y?l?nda bile Ubuntu gibi sektöre yön veren bir da??t?m?n güncellemesi sonras? 800×600 ile aç?lmas? beni ?a??rtmaya devam ediyor, bu aç?dan Zeki’yi anl?yorum. Deb sistemini de Q Klavyeye benzetiyorum, verimsiz oldu?unu ve daha iyisinin yap?ld???n?/yap?labilece?ini herkes biliyor ama nafile.

Ba?tan sona cehalet kokan bir yaz?. pisi’nin dpkg ve apt’dan üstün oldu?u sadece 1 nokta söylerseniz, belki tart??abiliriz.

Debian projesinin, Pardus projesine zarar vermesi de tamam?yle komik. Pardus bu zihniyetler yüzünden bir yere gelemedi ve bitti, a??n art?k bunu.

Sorunlar?n paket sisteminden çok paketlenilen yaz?l?mlardan ileri geldi?ini dü?ünüyorum. Kan?mca Debian ve Ubuntu/Mint aras?nda bu aç?dan ciddi farklar var.

Bilirsiniz; bir zamanlar Pisi’den sorumluydum. ?imdilerde ise çal??t???m yerde Debian paketleri yap?yor ve bunlar?n deposunu da yönetiyorum. Debian ile paket yapman?n de?i?ik yöntemleri var. Eski paketlerin çok karma??k göründü?ü do?rudur; fakat bu durum oldukça de?i?mi? durumda. Paketler güncellendikçe de revize edilip basit hale getiriliyor.

Söyledi?im gibi sorunlar?n kayna??n? paket sistemlerinde de?il paketlerin içeri?inde aramak laz?m. Pardus’u kararl? yapan tek etkeni Pisi olarak görürsek* di?er geli?tirme alanlar?nda verilen onlarca eme?e haks?zl?k etmi? oluruz.

* Yaz?da ba?ka unsurlardan da bahsedilmi?; ama yorumlar? okuduktan sonra bu noktaya dikkat çekmek istedim 😉

Herkes yok debian iyi yok pisi iyi vs vs diye yorum yapm?? ama sonra i? tabiki do?al olarak bir?ey yar???na dönü?mü?. Evet debian linux camias?n?n amiral gemilerinden biridir. Fakat önemli olan nokta ?u ki: PARDUS M?LL? bir i?letim sistemi olarak yola ç?kt?. pisi, çomar vb teknolojiler milli teknolojilerdi. Apt’nin ne kadar M?LL? oldu?u tart???lmal?d?r. Elbette Amerika’y? yeniden ke?fetmeye gerek yok ama Milli olacaksa, millilik oran? yaz?l?m arabiriminin Türkçe’ye çevrilmesinden daha öte olmal?d?r. Yoksa Türkçe debian da var ama çamurdan olsun benim olsun.

Linux da??t?mlar?nda millilikten söz edemezsiniz. S?f?rdan bir i?letim sistemi yaz?n, o zaman milli i?letim sistemi deyin. TÜB?TAK da çok gecikmi? bir hamleyle neyse ki Debian taban?na geçti, özellikle kurumsal sürüm gayet kararl?. Linux da??t?mlar?n?n da en yayg?n biçimde “en iyi” olarak kabul görmü? ve en çok kullan?lan? Debian ve Debian tabanl?lard?r. Yoksa biri “en iyisi X” der di?eri “en iyisi Y” der, bunlar kendi batakl?klar?nda debelenip dururlar, kendilerine zarar verdiklerinin de fark?nda olmadan bo?a zaman harcarlar s?rf inat için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir