Kategoriler
Pardus

Pardus “Sıfırı Tüketti”

Son birkaç günde yaşanan ayrılıklarla, TÜBİTAK’ta Pardus projesinde çalışan hiç kimse kalmamış. Kalan birkaç kişi ise diğer projelere geçmiş…

Şu anda Pardus projesinde TÜBİTAK tarafında çalışan geliştirici yok.

Ne denir bilemiyorum… Çok yazdım, yazdınız… Ben artık yazmaktan sıkıldım..

Nedir durum dersek:

  • Proje Ankara’ya taşınacak, ama hiç geliştiricisi yok.
  • Çalıştay üzerinden 2 ay geçti, hiç hareket yok.
  • Güç bela giden bir seçimle topluluk yöneticisi olarak sevgili Sezai Yeniay’ı seçtik.
  • Diğer temsilcilerle ilgili bir gelişme var mı bilmiyorum
  • Topluluktan arkadaşlar büyük özveriyle paketleri güncellemeye devam ediyor… Yarın bir süpriz yapıp kendi güncellemeleri olan “2012.3 Anka”yı çıkarmak niyetindeler. Ama  nedir, nereye kadar iş görür bilemiyorum.
  • Ne eski gelişttiriciler, ne de camia olarak bir çatal yapamadık. Hatta Pardus’a sahip çıkmayı dahi beceremedik.
  • Çatal için teknik bilgi beceri ve organizasyon kabiliyetine sahip kişiler sustu. Bizse kullanıcı olarak elimizden gelemeyen şeyleri yapamadık.
  • Son 7 ayda yaşanan tasfiye sürecinde, onca geliştirici ayrıldı ama daha “Neden” ayrıldıklarıyla ilgili ortaklaşa doğru düzgün bir açıklama olmadı.
  • Bu kadar gönül ve emek vermiş kişi bu olaylar karşısında “Dünyayı Yakacakken” kabullenmenin sessizliğiyle susup kaldılar. Özellikle Pardus yaşarken agresifçe onu savunan, toplulukla kavga etmekten geri durmayanların bu sessizlikteki naiflikleri ayrı bir mesele…
  • Bu saatten sonra bir şey olur mu dersek, beklemeyin…

Öyle işte… Pardus fiilen ölmüştür. Özgür yazılım camiaları ölülerin küllerinden doğacak projeleri gerçekleştirebilir elbette… Ama buralarda ben böyle bir camia bilmiyorum.

Emeği geçen herkese teşekkürler…

Bu trajediye sebebiyet verenleri de eminim yarın Devrim  ve Kayseri Tayyare Fabrikası olaylarındaki gibi anılacaklardır.

Anmak neyi değiştiriyorsa…

“Pardus “Sıfırı Tüketti”” için 8 yanıt

Güya bir çal??tay yap?p, “Pardus devam edecek” dediler. Anka bitiyor. 2011.3 demek fazla olur, sadece güncelleme içeriyor. Yay?ma girdikten sonra da yap?lacak güncellemeler ve düzeltmeler olacak ama sonra ne olur bilmiyorum. Depoyu yapan 3-5 ki?iyiz. ??inden, okulundan artan zamanla deponun bak?m?n? ve güncellemlerini takip etmeye ne say?m?oz ne de enerjimiz yeter. Daha depoyu Facebook pisi çiftli?i grubunda ortaya att???m zaman, sonunu biliyordum. Ama bir umut, belki bir yerlerden ba?layacak olanlar ç?karsa, somut bir ba?lang?ç noktalar? olur.

Depodan sonra Pardus defterimi kapataca??m art?k. Bilgi ve becerilerim ile gelebilece?im yere geldim, ?ahsen ben daha da ileri gidemem. Zaten Pardus yeni b,ir dönemde tekrar aya?a kalkacaksa, bu, biz eski dönemin adamlar? ile olmaz.

Naçizana dü?üncelerimdir…

Ubuntu kullansam da Pardus’a geçmeyi (kolluyordum,) istiyordum. Sonuçta ayn? dili konu?tu?umuz ki?iler emek verdi. Türkiye’de yap?lm?? alan?nda öne ç?kan tek proje. Sahip ç?kan da yok anlad???m kadar?yla. Bu sahip ç?kma derken hem ekonomik deste?i hem de devlet deste?ini kastediyorum. Ba?larda hat?rl?yorum da ‘milli proje’ diye tan?t?lm??t?. Okullarda, devlet dairelerinde kullan?lacakt?..
Filmlerde vard?r ya can çeki?enler ve onlar? bu ac?lar?ndan kurtaran son kur?un. O son kur?unu s?kacak eksik kalm?? bir tek. D??ar?dan bak?nca film böyle görülüyor..

2011 sürüm sonuna geldi?inde oyal?yorlar bizi diyenler hakl? ç?kt?. Tübitak ismi olmadan bir Pardus çatal? bana kal?rsa zorunlu hale geldi art?k. Toplulu?a ve LKD’ye bunun için ça?r? yap?lmal?. ?imdiye kadar yap?lm?? çal??malar harcanmamal?.

Ben de bir ?eyler yapmaya çal??t?m. Paket ekledim güncelledim fakat katk? yapabilecek nitelikte insan çok az. Ufac?k vakit aral???nda katk?da bulunmak zor i?.
Zamanla bir topluluk olarak hareket edebilmeyi ve kavgas?z gürültüsüz çal??may? ö?renece?iz.
Ülkemizde ki linux toplulu?u az ve kendi aras?nda z?t kutuplu insanlar? bar?nd?rmakta. Ço?unlu?un ayn? fikirde olaca??n? ve pardusa vakit ay?raca??n? dü?ünmüyordum. ?uan ki durumda pardusu LKD nin yönetebilmesini isterdim. Ama yukar?da ki durumdan dolay? bir ?ey beklemek mümkün de?il.
Gönüllü olarak çal???labilecek ortam san?r?m daha yeni yeni devreye girdi. Sadece paket güncellemekle bu da??t?m birazda olsa devam edilir. Sonras?nda ise belki bir mucize olur bir kaç geli?tirici gönüllü olarak altyap? bak?mlar?n? yapar.

ke?ke bu iç karart?c? yaz?lar? hiç okumasayd?m. insan üzülüyor. neden böyle oldu kimsw bu durumun sebebi olarak kendini görmüyor mu onlar üzülmüyor mu bilmem ilginç çok ilginç ve trajik. koca proje öldü öldü denilerek öldürülüyor katlediliyor. hiç mi umut yok kimsede………………..

Tam oldu art?k, çok iyi bir i?letim sistemi derken birden projenin durdurulmas? karar? al?nd? ve o andan itibaren ba?ka distro aray???na girdim, fedora’ya bula?t?m ama be?enmedim çünkü Pardus Fedoradan bile iyi durumdayd? sonra Ubuntuya geçtim memnunum. Geli?imine devam edecek olsa Pardus kullanmaya devam ederdim tabiki sonuçta çok bir?eyle u?ra?maya gerek kalm?yordum.

Forumlar? takip edip anlad???m olay ?u idi; topluluk ile pardus yönetici ve geli?tiricileri aras?nda hatta kendi aralar?nda bile çok keskin bir dünyalar sava?? vard? (biraz abart? bir benzetme oldu ama mazur görün). Belki ilk ba?larda pek önemsenmedi ama daha sonralar? bufarkl?l?klar çat??malara dönü?tü. Yap?lmaya çal???lanlar, yap?lanlar piyasaya sürülmesinde hep aksama hep sorun olarak kar??m?za ç?kt?. Irsi bir ?ey herhalde elimizi att???m?z ?eyden hay?r gelmiyor. Daha do?rusu ba?lad???m?z ve büyük umutlar ba?lad???m?z bir projeyi daha ba??nda elimize yüzümüze bula?t?r?p mahvettik; onunla da kalmad?k bi dünya millete rezil olduk. Suçu biraz olsun kendimizde aramak yerine ba?kas?n? suçlad?k, saçma sapan i?lere zaman harcad?k bu oldu.

Gel geleim ?u çal??tay denilen, sonuç bildirgesinden hiçbir sonuç ç?kmayan, toplasan 1 sayfa etmeyen sohbet havas?nda geçen olaya. Baz? kararlar al?nm?? sayg?m var ama komik. Cidden çok komik. Orada al?nan kararlar?n projeye ba?larken al?nmas? ve uygulanmas? gerekiyordu. Yol haritas?n?n en ba?ta çizilmesi, görev alacak arkada?lar?n en ba??nda belirlenmesi gerekiyordu… Pardus projesi bu hale geldikten sonra ne yaparsan yap bo?.

Tan?t?m? hiç yap?lmad?. Ne reklam?n? gördüm, ne de reklam panolar?nda posterlerini. Microsoft en ufak bir projede bir dünya reklam?n? yap?yor, Pardusun P’sinden eser yok. Ubuntunun Cartoon Network ve samanyolu TV’sinde reklam?n? izledim. Onu geçtim, Ulusal i?letim sistemimiz var kullanma klavuzu yok. Herkes Linuxa geçsin diyorlar ama linuxu ö?retecek yeni ba?layanlara yol gösterecek bir döküman yok. (?nternette var demeyin sak?n, herkesin internete ay?racak zaman? yok. En nefret etti?im laft?r “internette ararsan bulursun…Payla??lm??t?” laf?) Nereden ö?renecek te kullanacak??

Neyse laf uzar. ?u bir gerçek Pardus bir mucize olmazsa tarihin tozlu sayfalar?na ad?n? yazd?rd?. Kimse bo?a ümitlenmesin, üç be? gayretli insanla bu i? olmaz. Olmad? da zaten…

Sürç-i Lisan ettim ise Affoluna..

Kal?n sa?l?cakla..

SAYGILARIMLA

Eski bir geli?tirici olarak, eskilerin neden ses ç?karmad???n? söyleyeyim.

Haftada iki gün iki saatlik toplant? için uykusuz seyahat etti?imiz oldu, ak?am döndük, sabah tekrar Gebze’deydik. Evrak i?lerini unutup seyahat masraflar?n? kurumdan alamad???m?z oldu. Sürüm yeti?tirmek için bazen servisle eve gitmeyi, evde yemek pi?irmeyi zaman kayb? görüp ofiste sabahlad?k, misafirhanede yer olmay?nca ofiste minderlerde uyuduk. Bazen de ofise gitmeyi zaman kayb? görüp evde çal??t?k, ?K’dan laf yedik. Herkes bize “maa?l? geli?tirici” derken, projede 5 senedir çal??an ki?iyle, yeni i?e girenin maa?? aras?nda 50TL fark vard?; özel bir ?irkette çal??an yeni mezun arkada??m?z bizden çok maa? almaktayd?.

Hiçbiri koymad?, ço?u geli?tirici evlilik gibi masraflar? artt?ran bir olaya kadar dayand? ?artlara, ayr?l?rken de bir parças?n? b?rakt? geride. Ama topluluktan öyle sesler ç?kt? ki, bir de buna kurumun de?i?en tutumu eklendi ki; Pardus’ta çal??mak art?k kimseyi mutlu etmez oldu.

Ayr?lan unuttu Pardus’u, iyi de oldu. ?imdi kimsenin umrunda de?il özgür yaz?l?m. Türkiye iyi ?eyleri haketmiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir